POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH PRZEZ AMBER GOLD

CO proponujemy osobom pokrzywdzonym przez Amber Gold

• podpisanie już teraz umów o udział w nowym pozwie grupowym i wezwanie Skarbu Państwa do zapłaty, które uruchomi naliczenie odsetek od odszkodowania należnego od Skarbu Państwa
• wniesienie pozwu w najlepszym momencie z punktu widzenia maksymalizacji szans wygrania sprawy i minimalizacji ryzyka przegranej i poniesienia kosztów, wybranym z uwzględnieniem w szczególności dalszego przebiegu oraz ewentualnego zakończenia postępowań sądowych w toku

DLACZEGO tak proponujemy

• w wyroku z 1 lipca 2022 r., w sprawie prowadzonej m.in. przez prawników naszej kancelarii, sąd orzekł, że pokrzywdzonym w przez Amber Gold, którzy wpłacili spółce pieniądze od marca 2011 roku do sierpnia 2012 r. należą się odszkodowania od Skarbu Państwa (łącznie ponad 23 mln zł plus odsetki)
• poszkodowanym spełniającym powyższy warunek proponujemy przystąpienie do nowego pozwu grupowego
• szanse powodzenia nowego pozwu grupowego zależą istotnie od rozstrzygnięcia apelacji od wyroku z 1 lipca 2022 r. i od zakończenia sprawy karnej przeciwko byłej prokurator Barbarze K. zajmującej się sprawą Amber Gold, które istotnie wpłynie na ryzyko przedawnienia roszczeń poszkodowanych względem Skarbu Państwa (szczegóły w części FAQ – pytania i odpowiedzi)
• aby zmniejszyć koszt i ryzyko proponujemy teraz podpisanie umowy z naszą kancelarią i wystosowanie wezwań do zapłaty do Skarbu Państwa, które uruchomią bieg odsetek ustawowych od kwot odszkodowania (obecnie: 12% rocznie)
• natomiast z wniesieniem pozwu i poniesieniem kosztów z tym związanych rekomendujemy wstrzymanie się do czasu zakończenia postępowań, o których mowa wyżej, co pozwoli zmaksymalizować szanse powodzenia nowego pozwu i zminimalizować ryzyko zbędnego ponoszenia kosztów przez poszkodowanych w sprawie Amber Gold
• podpisanie z nami umów już teraz nie tylko pozwoli wysłać wezwanie do zapłaty i uruchomić naliczanie odsetek, lecz także obniży o połowę kwotę wynagrodzenia kancelarii płatnego na dalszym etapie

ILE to kosztuje

• zgłoszenie się do pozwu i wstępna weryfikacja dokumentów są bezpłatne
• przy podpisaniu umowy o świadczenie usług prawnych nasza kancelaria pobiera tylko opłatę administracyjną w wysokości 250,- zł brutto (203,25,- zł netto + VAT)
• przy ustaleniu daty wniesienia pozwu: 750 zł brutto (609,76 zł netto + VAT), które podpiszą umowę teraz i 1.500 zł brutto (1.219,51 netto + VAT) od osób, które podpiszą umowę po prawomocnym zakończeniu sprawy poprzedniego pozwu grupowego
• po wygraniu i wyegzekwowaniu zasądzonej kwoty: netto 10% uzyskanej kwoty jako premię od sukcesu plus VAT
• niezależnie od powyższego wynagrodzenia Kancelarii, członkowie grupy zobowiązani będą do pokrycia części kosztów sądowych, proporcjonalnie do udziału ich roszczenia w łącznej kwocie roszczeń członków grupy

KIEDY pozew może być wniesiony

• data zależy od dalszych postępów dwóch postępowań, tj. w sprawie apelacji od wyroku w sprawie poprzedniego pozwu grupowego oraz sprawy karnej przeciwko Barbarze K., co utrudnia określenie daty, w której najlepiej będzie wnieść nowy pozew
• spodziewamy się jednak, że do połowy 2023 r. będziemy już znali rozstrzygniecie Sądu Apelacyjnego w sprawie poprzedniego pozwu i będzie można składać nowy pozew

JAK WYGLĄDA PROCEDURA przystąpienia do sprawy

• wypełnienie formularza
• przesłanie skanów dokumentów, zgodnie z prośbą otrzymaną e-mailem
• bezpłatna weryfikacja dokumentów przez Kancelarię
• potwierdzenie przez Kancelarię spełnienia kryteriów przystąpienia do pozwu
• podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych z Kancelarią, przesłanie oryginałów (lub poświadczonych kopii dokumentów) oraz zapłata opłaty administracyjnej w wysokości 250 zł brutto
• wezwanie Skarbu Państwa do zapłaty, uruchamiające naliczenie odsetek
• informacja od Kancelarii o wyznaczeniu daty wniesienia pozwu
• zapłata wynagrodzenia zasadniczego kancelarii w kwocie 750,- zł brutto i części kosztów przypadających proporcjonalnie na członka grupy
• wniesienie pozwu

ZAPISY i informacje

• zapisy do pozwu prowadzone są przez formularz
• wszelkie pytanie proszę kierować pod adres: ambergold@gkrlegal.pl lub telefonicznie: 223507822